Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik en functioneren van de website, onder meer bereikbaar via de domeinnaam www.go50.be (zowel via computer als via mobiele apparatuur of via enige andere software applicatie) (de “Website”), op de dienstverlening die door www.go50.be wordt aangeboden en op alle overeenkomsten die www.go50.be aangaat voor het gebruik van de Website en de dienstverlening

1. Aanvaardbaar gebruik

Wij nodigen u uit onze website te verkennen en, waar beschikbaar, materiaal bij te dragen, zoals vragen, berichten en multimedia-inhoud (bv. foto’s en video’s).
Het gebruik van de Website en het materiaal dat erop wordt gepost, mag evenwel geenszins illegaal of aanstootgevend zijn. Let erop dat u:

(a) het recht op privacy van anderen niet schendt;

(b) geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten;

(c) geen uitspraken doet die lasterlijk zijn (onder andere ten aanzien van Nestlé), betrekking hebben op pornografie, van racistische of xenofobische aard zijn, haat aanwakkeren of aanzetten tot geweld of ordeverstoring;

(d) geen bestanden uploadt die virussen bevatten of beveiligingsproblemen kunnen veroorzaken; of

(e) de integriteit van de Website anderszins in gevaar brengt.

Merk op dat GO50 alle inhoud die, naar haar mening, illegaal of aanstootgevend is, kan verwijderen van de Website.

2. Gegevensbescherming

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, en adres is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.
Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle op deze Website gedeelde persoonsgegevens of persoonlijk materiaal.

3. Minderjarigen

De Dienst is slechts toegankelijk voor personen die juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten (de “Bezoeker” of “u”). Onverminderd het voorgaande, is de Dienst slechts toegankelijk voor minderjarige Bezoekers, indien zij daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betrokken handeling zelfstandig verricht.

4. Intellectuele eigendom

Door GO50 aangeboden inhoud
Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten en handelsmerken, op materiaal dat door of namens GO50 op de Website wordt gepubliceerd (zoals teksten en afbeeldingen) zijn eigendom van GO50 of zijn licentiegevers. U mag fragmenten van de Website reproduceren voor eigen privédoeleinden (d.w.z. niet-commercieel gebruik), op voorwaarde dat u alle intellectuele eigendomsrechten intact laat en naleeft, met inbegrip van alle vermeldingen van auteursrecht op dergelijke inhoud (bv. © 2018 GO50).
Door u aangeboden inhoud
U verklaart aan GO50 en staat ervoor in dat u ofwel de auteur bent van de inhoud die u bijdraagt aan deze Website, ofwel over de rechten beschikt (d.w.z. toestemming hebt gekregen van de houder van de rechten) om dergelijke inhoud (bv. foto’s, video’s, muziek) bij te dragen aan de Website.
U stemt ermee in dat dergelijke inhoud als niet-vertrouwelijk zal worden behandeld en verleent GO50 een royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om de inhoud die u aanbiedt te gebruiken (met inbegrip van het openbaar maken, reproduceren, publiceren of uitzenden) voor doeleinden die verband houden met zijn activiteiten.
Merk op dat GO50 zelf kan beslissen om deze inhoud al dan niet te gebruiken en dat GO50 reeds gelijkaardige inhoud kan hebben ontwikkeld of dergelijke inhoud van andere bronnen kan hebben verkregen, in welk geval alle intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud bij GO50 en zijn licentiegevers blijven.

5. Aansprakelijkheid

Hoewel GO50 alle redelijke inspanningen levert om de nauwkeurigheid van het materiaal op de Website te garanderen en storingen te voorkomen, zijn we niet verantwoordelijk voor onnauwkeurige informatie, storingen, stopzetting of andere gebeurtenissen die u rechtstreekse (bv. computerstoringen) of onrechtstreekse (bv. winstderving) schade kunnen toebrengen. U stelt op eigen risico vertrouwen in het materiaal op deze Website.
Deze Website kan links bevatten naar websites buiten GO50. GO50 heeft geen zeggenschap over, is het niet noodzakelijk eens met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke externe websites, zowel wat hun inhoud, nauwkeurigheid als functie betreft. Bijgevolg raden we u aan om de wettelijke verklaringen op dergelijke externe websites aandachtig te lezen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
Het is mogelijk dat u een externe website beheert waarop u een link naar deze Website wenst te plaatsen. In dat geval heeft GO50 daartegen geen bezwaar, op voorwaarde dat u de exacte URL van de homepage van deze Website gebruikt (d.w.z. geen “deep-linking”) en geenszins de indruk wekt dat u verbonden bent met GO50 of dat de inhoud van uw website door GO50 wordt onderschreven. U mag geen gebruik maken van “framing” of gelijkaardige methodes, en moet ervoor zorgen dat de link naar de Website wordt geopend in een nieuw venster.

6. Contact opnemen

Deze website wordt beheerd door HAISJA BVBA, Vrijheidsstraat 91,B-2850 Boom Ondernemingsnummer : 877.565.532. Als u vragen op opmerkingen hebt over de Website, aarzel dan niet om contact op te nemen via
(i) e-mail naar info@go50.be
(ii) telefoon op +32 (0)9 330 1720 of
(iii) brief naar HAISJA BVBA, Vrijheidsstraat 91,B-2850 Boom

7. Wijzigingen

GO50 behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Gelieve deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om kennis te nemen van deze gebruiksvoorwaarden en eventuele nieuwe informatie.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

U en GO50 komen overeen dat alle vorderingen en geschillen die verband houden met de website worden beheerst door het Belgisch recht en zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Gent, België.

www.go50.be wordt u aangeboden door GOfifty powered by Haisja worden, met maatschappelijke zetel te Vrijheidsstraat 91, 2850 Boom, met BTW-nummer BE0877 565 532
(laatst bijgewerkt op 02.07.2018)